Видове експертни оценки

Ако сте решили да продадете или да закупите, да отдадете или да наемете недвижим имот, искате да знаете какъв е бъдещия потенциал на терена, който възнамерявате да застроите, кандидатствате за кредит от банка, желаете да застраховате имуществото си, водите съдебен спор, или сте юридическо лице и имате нужда от преоценка на ДМА, желаете да учредите дружество, в което ще участвате с непарична вноска, при публична продан от съдия – изпълнител, или просто искате да знаете към настоящия момент стойността на имота, който притежавате – вие имате нужда от ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА, изготвена от СЕРТИФИЦИРАН НЕЗАВСИМ ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

За какво могат да послужат различните видове оценки?

 • Консултативна оценка при покупко/продажба, отдаване/наемане, делба
 • Оценка за нуждите на ипотечното кредитиране
 • Оценка за счетоводни нужди/при свързани лица, съгласно ЗС, ЗДДС и др.
 • Оценка при разпоредителни сделки с имоти общинска и държавна собственост
 • Оценка при принудително отчуждаване на имоти общинска и държавна собственост
 • Експертиза за нуждите на съда при решаване на спор с материален интерес
 • Оценка при учредяване на ограничени вещни права – право на строеж, право на преминаване, право на ползване, сервитутни права
 • Оценка при определяне на начална цена при търг, конкурс, залог на движимо или недвижимо имущество
 • Оценка за определяне на потенциала за бъдещо застрояване и развитие на терени
 • Оценка за нуждите на застраховането
 • Оценка за апортна вноска при участие в дружество с непарична вноска
 • Оценка за съдия изпълнител при принудително изпълнение
 • Оценка съгласно § 4 от Закона за Обещетяване на Собственици на Одържавени имоти
 • Изготвяне на количествено – стойностни сметки на СМР, вложени при строителството на нови обекти, при извършване на ремонтни работи на сгради
 • Изготвяне на площообразуване на нови сгради, при делба, надстройки и пристройки и др.
 • Данъчна оценка съгласно ЗМДТ

Кой има право да извършва оценки?

Независимият оценител е лице, което въз основа на регистрация в Регистъра на Независимите Оценители има право да изготвя и подписва доклад за оценка на обекти, подлежащи на оценяване, като прилага необходимите стандарти (чл.5 от Закона за Независимия Оценител).

СЕБА 2000 ЕООД има сертификат 900100088/2010 г, издаден от КНОБ за оценителна правоспособност. Нашите клиенти се връщат при нас!

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.8/5 (18 вота )
Видове експертни оценки, 4.8 out of 5 based on 18 ratings