Данъчна оценка на имот съгласно ЗМДТ

Кога ни е необходима данъчна оценка?

Ако сте решили да продадете своя недвижим имот, да учредите вещни права върху имота, един от основните документи, които трябва да се представят прид нотариуса – това е удостоверението за данъчна оценка.

Данъчна оценка е необходима също така и в Агенция по вписвания, когато трябва да се направи непарична вноска/апорт/ в капитала на търговско дружество, вписване на ипотека или залог, при съдия изпълнител за принудително изпълнение на задължения.

Върху данъчната оценка се начисляват данък сгради и данък смет за недвижимите имоти.

От кого се издава данъчната оценка?

Удостоверението за данъчна оценка се издава от общинската администрация по местонахождение на имота, като за тази цел трябва да се подаде молба молба по утвърден образец от собственика на имота, или от официално упълномощено от него лице.

Какви документи са необходими за издаване на данъчна оценка?

Освен молбата, която се подава за издаване на данъчна оценка, е необходимо да се представят и следните документи: документ за собственост/нотариален акт/, нотариално заверено пълномощно/когато молбата се издава от несобственик/, удостоверение за наследници/при наследствен имот/, удостоверение от нотариус/при завещание/, декларация по чл. 14 от ЗМДТ/ако не е подадена/, констативен протокол за етапа на завършеност на обекта, издаден от техническата служба на общината, когато сградата не е завършена.

Какъв е редът за издаване на данъчна оценка?

След представяне на всички необходими данни за конкретния имот пред общинската администрация се прави справка в база данни относно собствеността на недвижимия имот, както и дали има/няма неизплатени задължения. Ако налице са всички данни и няма неплатени задължения относно имота, общинската администрация издава удостоверение за данъчна оценка в два екземпляра. Ако има неплатени задължения от собственика относно имота, за да се осъществи сделката е необходимо тези задължения да се заплатят предварително, или собственикът да декларира писменно, че е съгласен те да се погасят от получената сума и купувачът да внесе сумата в общинския бюджет. Ако имотът представлява съпружеска имуществена общност или е в съсобственост, то в издаденото удостоверение за данъчна оценка се вписват всички съсобственици и да ли имат/нямат задължения относно имота, съобразно техния дял.

Как се формира данъчната оценка?

Съгласно Приложение №2 от ЗМДТ, данъчната оценка на сграда или на част от нея се определя по формулата: ДО = БС x Км x Ки x Кх х Кв x Ко x ПЛ, където:

ДО е данъчната оценка в левове; БС – базисната данъчна стойност на 1 кв.м. в левове; Км – коефициент за местоположение; Ки – коефициент за инфраструктура; Кх – коефициент за индивидуални характеристики; Кв – коефициент за височина; Ко – коефициент за овехтяване; ПЛ – площта на сградата или част от нея в кв.м

  • Базисната данъчна стойност (БС) се определя на квадратен метър в зависимост от конструкцията и вида на обекта/ПН, ПМ, М1, М2, М3/.
  • Км се определя в зависимост от местонахождението на обекта/населено място, зона, строителни граници/
  • Ки се определя в зависимост от инфраструктурата в и около обекта/ водопровод, канализация, електрофикация, телефонизация, топлофикация, улична мрежа/.
  • Кх се определя в зависимост от разположението във височина на обекта, неговото физическо състояние и подобренията в него/
  • Кв се определя за за търговски, производствени и селскостопански обекти, когато височината на етажа е по-голяма от 4,0 м, за останалите обекти коефицентът е 1,0.
  • Ко се определя в зависимост от броя години от завършване на сградата до момента на оценката, като за първите пет години от завършване на сградата коефицентът е 1,0.

ПЛ това е площта или разгънатата застроена площ на сградата, като стойността на идеалните части от общите части на сградата е включена към данъчната базисна стойност. За складовите площи – мазета и тавани се приема 0,30% от площта им, когато са прилежащи към съответния обект.

Какво друго трябва да знаем относно данъчната оценка?

  • Издадената до 30 юни на текущата година данъчна оценка е валидна до тази дата, ако е необходимо оценката да се използва по-късно, то тя трябва да се презавери, или да се издаде нова данъчна оценка.
  • Срокът за издаване на данъчна оценка е двуседмичен от датата на подаване на молбата за данъчна оценка, като в някои общински администрации/напр. гр.София/ има и ускорена процедура.
  • Размерът на дължимите такси, които се дължат въз основа на данъчната оценка се определят в зависимост от решението на общинската администрация по местонахождение на имота.
VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 5.0/5 (20 вота )
Данъчна оценка на имот съгласно ЗМДТ, 5.0 out of 5 based on 20 ratings