Експертна оценка – необходими документи

Независимо с каква цел е необходимо да се изготви експертна оценка за недвижимо имущество – консултативна, за делба, надстройки и пристройки, при учредяване на ограничени вещни права, за апортна вноска, ипотека, за счетоводни нужди, за съда, за съдия – изпълнител, за нуждите на застраховането или за друга цел, най – важното е да се обърнете към сертифициран оценител, който да бъде вписан в Камарата за независимите оценители в България/ КНОБ/.

Кои са необходимите документи за изготвяне на експертна оценка за недвижим имот?

  • Документ за собственост/нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за замяна, нотариален акт за дарение, нотариален акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане, констативен нотариален акт, нотариален акт за учредяване на право на строеж, надстрояване, пристрояване, договор за продажба на държавен или общински имот, нотариални актове, издавани по реда на ЗУТ, актове за придадени по регулация места, нотариален акт съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен, постановления на съдебен изпълнител по изпълнителни дела на имоти, възложени на публична продан, крепостен нотариален акт със записка за вписването му и др.
  • Актуална скица или кадастрална карта на имота е необходима, когато собственикът притежава поземлен имот или идеална част от поземлен имот. Документът се издава от общината по местонахождение на имота, или от териториалната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в зависимост от това дали за района, в който се намира недвижимия имот няма/има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри скицата. Валидността на този документ е 6 месеца, след което трябва или да се презавери или да се издаде отново.
  • Други документи: в зависимост от вида на недвижимия имот и целите на оценката е необходими да се предоставят също така:

одобрен архитектурен проект/при оценка на сграда или част от нея/

разрешение за строеж /при сграда в строеж/

констативен протокол по чл.181 ал.ІІ от ЗУТ /при сграда изградена на груб строеж/. Протоколът се издава от общинската администрация, по местонахождение на имота.

разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата/когато сградата е завършена и има подписан акт16/

площоразпределение за определяне на застроента площ и идеалните части/при ново строителство/.

удостоверения за наследници на всички починали лица/при наследствен имот/

удостоверение за идентичност на имота, когато има различие в адреса на имота, отразен в данъчната оценка и в документа за собственост

Освен изброените по-горе документи е необходимо оценителят да се извърши оглед на място за да се отрази о действителното състояние на недвижимия имот към момента на извършване на експертната оценка, както и да се изготви снимков материал, представляващ неразделна част към експертната оценка.

„СЕБА 2000” ЕООД има сертификат № 900100088/2010 г, издаден от КНОБ за оценителна правоспособност.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.5/5 (28 вота )
Експертна оценка - необходими документи, 4.5 out of 5 based on 28 ratings