Експертна пазарна оценка за счетоводни оценки

Кога възниква необходимостта да се изготви пазарна оценка за счетоводни нужди?

  • Оценка на непарична вноска (апорт) – при учредяване на ново търговско дружество, при взето решение за увеличение или намаление на капитала на дружеството. Оценката се изготвя от три вещи лица, назначени от Агенция по вписвания. В изготвената оценка от вещите лица се прави описание на непаричната вноска, методите за оценка, които са използвани, крайната стойност и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя и номиналната стойност на акциите, записани от вносителя.
  • Преоценка на активите и пасивите на дружествата в съответствие с приложими-те счетоводни стандарти (съгласно чл.13(3) от Закона за счетоводството). Когато се извършва преоценка се спазват изискванията на СС 16 – на земя, сгради и терени – справедливата (пазарната) им стойност – определя се чрез оценка от лицензирани оценители. Методите за определяне на пазарните цени са регламентирани с Наред-ба №Н-9 от 14.08.2006 г за реда и начините за прилагане на методите за определя-не на пазарните цени, издадена он министъра на финансите.
  • Преоценка на недвижимите имоти на предприятията, във връзка с определяне на данъка върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на предприятията и подаване на коригираща декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ.
  • Определяне на прилежащия терен към сграда за целите на данъчната основа при облагане по ЗДДС.
  • Оценка на инвестиционите имоти на застраховател съгласно чл.33, чл.34 от Наредба №30/19.07.2006 г за изикванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети.

Оценителите към фирма „СЕБА 2000” са сертифицирани от Камарата за независимите оценители в България, вписани са списъка на оценителите, които могат да изготвят оценки към НАП, Агенция по вписвания, СРС, СОС.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.9/5 (17 вота )
Експертна пазарна оценка за счетоводни оценки, 4.9 out of 5 based on 17 ratings