Заклет преводач – какво означава и как се става?

Ако трябва да легализирате официален документ от България за чужбина или от чужбина за България, то преводът му трябва да бъде направен от „заклет” преводач. Какво означава това? За да може да стане заклет преводач, е необходимо той да бъде включен към преводаческа агенция, вписана и одобрена в Дирекция „Консулски отношения” към Министерство на външните работи. Заклети преводачи могат да бъдат дееспособни физически лица, които са българи или чужденци, с право на постоянно пребиваване в България и които притежават степен на владеене на съответния чужд език. Преводаческа агенция, която има договор с Министерство на Външните работи периодично предоставя и актуализира:

1. Специален списък на своите „заклети” преводачи. В този списък се посочват: трите имена на преводача, работните езици и подписа на преводача. Освен този списък, за всеки преводач, който е в списъка е необходимо да се представят:

2. Нотариално заверено копие от документа за завършено езиково образование или за вида и степента на придобитата езикова квалификация. Степента за владеене на езика се установява чрез представяне на копия от следните документи:

а/заверено копие от диплома за завършено висше образование по съответния
език с общ успех не по-нисък от 4,50. Втора специалност по съответния език от завършено висше образование.

б/заверено копие на диплома за висше образование или следдипломна квалификация, за която при постъпването се изисква владеене на езика и завършено с диплома или десертация на съответния език, с общ успех от дипломата не по-нисък от 4,50.

в/заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България, или
училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводача, с успех не по-нисък от 4,50.

г/заверено копие на диплома за завършено висше образование по специалността
при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по ниска от 4,50.

д/заверено копие на международно признат сертификат за степен на владеене на езика.

Когато дипломите са издадени от чужди училища или университети е необходимо същите първо да се легализират в МОМН. При представяне на диплома на чужденец, освен степента на владеене на съответния език е необходимо да се представи и документ, който удостоверява владеенето на български език.

3. Нотариално заверена декларация по чл. 290, ал. 2, от НК, с която преводачът декларира, че отговаря за достоверността на извършените от него преводи и други книжа. В същата декларация е посочена и преводаческата агенция, към която той ще работи.

Когато заклет преводач работи с няколко преводачески агенция, той предоставя нотариално заверена декларация към всяка от тях поотделно.

Ако настъпи промяна или разлика във фамилното име с тези в представената диплома и в декларацията поради промяна в гражданското състояние на преводача – брак, развод, той предоставя нова декларация с името си по документ за самоличност и подписа, с който ще подписва направените от него преводи към настоящия момент.

4. Спесимен от подписа си, който ще полага върху преведените документи.
След като се представят описаните по-горе документи, надлежно оформени, преводаческата агенция внася с писмо за одобрение в КО на Министерство на външните работи. Одобрените преводачи могат да извършват официални преводи на официални документи.

Фирма „СЕБА 2000” е вписана и одобрена в Дирекция „Консулски отношения” към Министерство на външните работи от близо 18 г, като последния договор е актуализиран от м.януари 2013 г. Качеството на нашите услуги е гарантирано по международните европейски стандарти EN15038 с издаден сертификат N:000188/28.05.13.

Фирмата набира преводачи от/на анлийски, немски, френски, италиански, испански, португалски, гръцки, руски, сръбски, македонски, словенски, хърватски, словашки, полски, чешки и др. езици.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.5/5 (22 вота )
Заклет преводач – какво означава и как се става?, 4.5 out of 5 based on 22 ratings