Какво е площообразуване

Какво е площообразуване? Сигурно сте чували тази дума поне няколко пъти досега. Какво всъщност представлява площообразуването и кога имаме нужда от него?

Площообразуването представлява определяне на припадаща се идеална част в % или в кв.м., съответно от общите части на сградата, от правото на строеж или от терена, върху който е застроена сградата. Дяловете на отделните собственици в общите части са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения, които те притежават, изчислени при учредяването на етажната собственост (чл.40 от Закона за Cобствеността).

Кога е необходимо и къде се изисква да се представи площообразуване?

  • При закупуване на недвижим имот от строителна фирма. След изготвяне и одобряване на проекта на сградата се изготвя първоначално площоразпределение, при което на всеки самостоятелен подобект в сградата в зависимост от неговите параметри (застроена площ, етаж, изложение, конструктивна височина, складови помещения и др.) се определя припадащата му се идеална част от общите части на сградата (входно фоайе, стълбище, асансьор, междуетажни площадки и др.), от правото на строеж или от терена, върху който е застроена сградата.

Обикновенно по време на строителството по различни причини първоначалния проект на сградата претърпява някои преработки (преместване на стени, обединявани или разделяне на имоти), поради което е необходимо преди подписване на Акт 15 да се изготви окончателно площоразпределяне, в което да се отразят всички направени и одобрени по законния ред изменения до този момент.

Сумата от идеалните части за всички подобекти в сградата (жилища, ателиета, офиси, складови помещения, надземни гаражи) е 100 %. Когато в сутерена на сградата има подземни гаражи на едно или повече нива, сумата от идеалните части на всички подземни гаражи (рампа, маневренно хале) също е 100 %. Когато строителната фирма продава недвижим имот, стойността, на която се предлага имотът се формира от стойността за 1 кв.м., умножена по площта на имота (застроената площ и припадащата се идеална част от общите части на сградата).

  • Ипотечен кредит. При кандидатстване за ипотечен кредит един от необходимите документи/предимно за нови сгради/, които се представят във финансовата институция е таблицата за площоразпределяне
  • Изготвяне на данъчна оценка. За изготвяне на данъчна оценка от общинската администрация (предимно за нови сгради, пристройка и надстройка на съществуваща сграда, делба) е необходимо да се представи таблица за площоразпределяне.
  • Изповядване на сделка при нотариус. При прехвърляне на имот (ново строителство, пристройка и надстройка на съществуваща сграда, делба), един от документите, които нотариусът изисква е таблица площоразпределяне.
  • Ремонти в етажната собственост. Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части, е длъжен да участвува в разноските, необходими за поддържането или за възстановяването им, и в полезните разноски, за извършване на които е взето решение от общото събрание (член 41 от Закона за Собствеността).
  • Пристройка и надстройка на части от сграда. При надстрояване на сграда в етажна собственост собствениците на надстроените етажи или части от етажи придобиват, срещу заплащане, собствеността и върху всички общи части на сградата, включително и върху земята. Дяловете на всички съсобственици в общите части се определят съобразно съотношението между стойностите на отделните помещения по време на завършването на строежа (чл.40 от Закона за Собствеността).
  • Отдаване под наем. При отдаване под наем на офисни и търговски площи за по-точно прецизиране на наемните отношения между наемодател и наемател (както при нови, така и при сгради старо строителство) е препоръчително да се използва таблица за площоразпределяне.
  • Съдебни спорове, при делба на наследствен имот. Когато собственикът на етаж или част от етаж прехвърли отделна част от своя имот на друго лице, частта на приобретателя и на отчуждителя в общите части на сградата се определя от съотношението между стойностите на прехвърлената и запазената част по време на прехвърлянето. Същото правило се прилага и при делба. (чл.40 от Закона за Собствеността).
VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 5.0/5 (28 вота )
Какво е площообразуване, 5.0 out of 5 based on 28 ratings