Оценка за апортна вноска на недвижим имот

Какво означава терминът „апорт”?

Капиталът на едно търговско дружество се формира посредством вноските на съдружниците (акционерите) в капитала на дружеството – ООД, АД и КДА. Те могат да бъдат както парични, така и непарични вноски – „апорт”, като няма ограничение какво да бъде съотношението мужду тях. Тези вноски могат да станат както при учредяване на ново търговското дружество, така и впоследствие при взето решение по установения ред за увеличаване на капитала на това търговско дружество.

„Апорт” представлява непарична вноска, която се внася в капитала на едно търговско дружество от неговите съдружници или акционери. С апортната вноска се прехвърлят на търговски дружества правата, които се апортират. Предмет на апортната вноска могат да бъдат различни имуществени права, ограничени вещни права, като единственото ограни-чение съгласно ТЗ е забраната да се апортира бъдещ труд и услуги. Непаричната вноска се оценява в пари и представлява дялово участие.

Ред при изготвяне на оценка за „апортна” вноска на недвижим имот:

За да бъде назначена такава оценка, вносителят е необходимо да подаде молба към Агенцията по вписвания за назначаване на вещи лица. Необходимо е да бъдат приложени също така и следните документи: копие от дружествения договор или устава, решение на общото събрание на съдружниците/акционерите (когато се увеличава капитала на дружеството), копие от документи за удостоверяване на правата върху предмета на неимуществена вноска, данъчна оценка и платената такса.
Оценката за апортна вноска се изготвя от трима независими вещи лица, които са вписани в регистъра на Агенцията по вписване и са посочени от длъжностното лице. След извършен оглед на място и подробен преглед на представената документация, вещите лица изготвят оценка на недвижимия имот, която представят в електронен вид в Агенцията по вписване. В оценката се съдържат: името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, източници на информация, методите за оценката, заключение. Оценката на вещите лица, отразена в тяхното заключение трябва да съответства на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя.

Оценителите към фирма „СЕБА 2000” са сертифицирани от Камарата за независимите оценители в България, вписани са списъка на оценителите, които могат да изготвят оценки към НАП, Агенция по вписвания, СРС, СОС, Столична община.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 5.0/5 (16 вота )
Оценка за апортна вноска на недвижим имот, 5.0 out of 5 based on 16 ratings