Оценка за придобиване на собственост – при условията на пар.4а, 4д и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ

Ако има предоставено право на ползване върху земя по § 4 и законно построена сграда върху нея, то ползвателят може да придобие право на собственост върху земята, като за това са необходими: заповед от съответната администрация, с която се признава правото ползвателят да придобие собствеността  върху земята, скица на имота и експертна оценка.

  • Съгласно пар.4а, от ПЗР на ЗСПЗЗ (1): Гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4, при спазване изискванията на актовете на държавните органи, посочени в него, придобиват право на собственост върху тях, когато са построили сграда върху земята до 1 март 1991 г. и заплатят земята на собственика чрез общината по цени, определени от Министерския съвет, съгласно чл. 36, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на оценката.
  • Съгласно чл. 90 от ППЗДС: При продажба на земя – частна държавна собственост, на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху нея, цената се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто.          
  • Съгласно чл.13(1) от Приложение №2 към ЗМДТ: Данъчната оценка на земите в строителните граници, вилните зони, застроените дворове (застроените места извън строителните граници) и на земите извън строителните граници(без земеделските земи) се определя въз основа на базисната данъчна стойност за един квадратен метър, корекционните коефиценти, площта и данъчната стойност на подобренията по следната формула:

До = БС х Км х Ки х Ку х Кз х ПЗ + ДП,

където:

 

– ДО е данъчната оценка в левове

– БС- басисната данъчна стойност на 1 кв.м. в левове се определя на квадратен метър в зависимост от конструкцията и вида на обекта/ПН, ПМ, М1, М2, М3/.

– Км – коефицент за местоположение се определя в зависимост от местонахождението на обекта/населено място, зона, строителни граници/

– Ки – коефицент за инфраструктура в и около обекта/водопровод, канализация, електрофикация, телефонизация, топлофикация, улична мрежа/.

– Ку – коефицент за устройствена зона – определя в зависимост от предназначението на терена съгласно подробния градоустройствен план.

 

– Кз – коефицент за застроеност

 

– ПЗ – площта на земята, включително застроената площ в кв.м.

 

– ДП  –  данъчната стойност на подобренията – е сума от оценките на отделните подобрения

 

Крайната стойност при продажба на земя – частна държавна собственост се определя като данъчната оценка, определена въз основа на базисната данъчна стойност за един квадратен метър, корекционните коефиценти, площта на имота и данъчната стойност на подобренията  се увеличава с 20 на сто.

 

Оценителите към  фирма „СЕБА 2000” са сертифицирани от Камарата за независимите оценители в България, вписани са в списъка на оценителите, които могат да изготвят оценки към Столична община, Областна управа, НАП, Агенция по вписвания, СРС, СОС.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 5.0/5 (4 вота )
Оценка за придобиване на собственост – при условията на пар.4а, 4д и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ, 5.0 out of 5 based on 4 ratings