Оценка на прилежащия терен към сгради при облагане по ЗДДС

Кога е необходимо да се изготви оценка за определяне на прилежащия терен към сгради за целите на данъчната основа при облагане по ЗДДС?

  • Съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС, „Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях”
  • Съгласно &1,т. 5 от допълнителните разпоредби/ДР/ от ЗДДС, “Нови сгради” са сградите:

а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж”, или

б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.

  • Съгласно &1,т. 6 от допълнителните разпоредби/ДР/ от ЗДДС, “Прилежащ терен” е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.

Имайки впредвид това, при продажба на сграда, заедно с прилежащия терен/УПИ/ към нея, при счетоводното отчитане на сделката е необходимо да се изготви оценка на прилежащия терен към сградата.

Когато сградата не е „нова”, съгласно &1,т. 5 от допълнителните разпоредби/ДР/ от ЗДДС, сумата от застроената и прилежащата площ към нея е освободена доставка, а разликата между пълната площ на терена/УПИ/ и сумата от застроената и прилежаща площ от УПИ, която се прехвърля при сделката, е облагаема. Ако сградата се състои от „стара” и „нова” част е необходимо да бъде изготвена оценка поотделно за всяка една от тях. Каква изходни данни са необходими за да се изготви оценка на прилежащия терен към сграда? Това са: документ за собственост, скица на имота, архитектурен проект.

Оценителите към фирма „СЕБА 2000” са сертифицирани от Камарата за независимите оценители в България, вписани са списъка на оценителите, които могат да изготвят оценки към НАП, Агенция по вписвания, СРС, СОС.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.7/5 (15 вота )
Оценка на прилежащия терен към сгради при облагане по ЗДДС, 4.7 out of 5 based on 15 ratings