Проверка за тежести на имота

Ако вече сте открили вашия имот, който искате да закупите, следващия най-важен момент е да проверите дали до този момент върху имотът има наложени някакви тежести, а те могат да бъдат: ипотека, възбрана, ограничени вещни права на трети лица, искови молби, договори за наем и аренда, залог и др.

За да бъдете сигурни, че имотът, койте купувате е без всякакви тежести, най – добрият вариант е да възложите тази проверка на своя брокер на недвижими имоти.

  • Кога трябва да се направи тази проверка?

Проверката за тежести се прави задължително веднъж преди сключване на предварителния договор, и втори път преди сключване на окончателната сделка при нотариус. Друг вариант е първоначално да се пусне компютърна справка, а непосредствено преди сделката да се извади удостоверение за тежести.
За съжаление обаче, дори да извадите удостоверението за тежести в деня на сделката, информацията в него ще бъде с дата преди издаването му, тъй като вписванията на сделките в Агенция по вписвания не става в деня на сделката, а по-бавно, докато в компютърната система не се въведат всички актове на всички нотариуси за деня на сделката.

  • От къде се издават удостоверенията за тежести, срокове, цени?

Удостоверенията за тежести се издават от Службата по вписвания към Агенцията по вписвания по местонахождението на имота. За гр.София адресът е ул. „Елисавета Багряна” №20.

Съгласно Чл. 7. (1) от „Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписвания-та”(изменение от 14.02.2014 г):

За издаване на удостоверения по чл.46 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице се събират следните такси:

1. за издаване в срок до 7 работни дни – 5 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни – 10 лв.;
3. за издаване в срок до 8 работни часа – 25 лв.

За издаване на удостоверения по чл.47 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират следните такси:

1. за издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни – 30 лв.;

  • Какви данни са необходими за проверка за тежести на имота?

Когато собственик на имота е физическо лице трябва да се знаят трите му имена и ЕГН.

Когато собственик на имота е юридическо лице е необходимо да се знае точното название и булстата на фирмата.

Когато имотът е притежание на няколко собственика, необходимо е за всеки един да се извади поотделно удостоверение за тежести, като за всяко едно удостоверение се заплаща отделна такса.

Също така когато върху имота са изградени няколко обекти с отделни кадастрални индификатори се издават удостоверения за всеки един обект самостоятелно, като за всяко едно удостоверение се заплаща отделна такса.

  • Какви документи за имота е необходимо да се представят в Агенция по вписвания?

Необходимите документи са различни според вида на недвижимия имот, за който се прави проверка за тежести:

– заявление – образец в който се прави пълно описание на имота

– документ за платена държавна такса

– документ за собственост/освен актуалния документ за собственост добре е да се представят и всички налични документи за собственост, описващи историята на имота, за да може да бъде извършена проверка за по-голям период от време /

– кадастрална карта/ако има влязла в сила за района, в който се намира имота/

– ако имотът е ново строителство освен нотариалния акт за собственост/суперфиция е необходимо да се представят: архитектурен проект, площоразпределение, удостоверение за строеж, удостоверение за степен на завършеност или разрешение за ползване. В този случай е необходимо да се подадат поотделно две удостоверения за тежести – веднъж за имота и втори път за терена, върху който е построена сградата.

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.7/5 (22 вота )
Проверка за тежести на имота, 4.7 out of 5 based on 22 ratings