Продаваме имот – какви документи са ни необходими?

Взели сте решението да се разделите с имота си поради една или друга причина. Най –доброто решение за вас ще бъде да се свържете с надежна фирма за недвижими имоти, тъй като при това получавате комплексна услуга – информация относно пазарните цени за подобен вид имоти в този район, имотът ви ще бъде рекламиран по най-добрия начин, ще получите съдействие при организиране на последващи огледи на имота и преговори с потенциални купувачи и не на последно място ще бъдете консултирани за всички необходими документи, които трябва да подготвите за да може да се финализира успешно сделката при нотариус.

Кои са необходимите документи, които се изискват при покупко-продажба на имот?

 • На първо място това е документът за собственост (оригинал), с който се легитимира настоящия собственик, който продава имота.  Документът за собственост може да бъде: нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за замяна, нотариален акт за дарение, нотариален акт за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане, , констативен нотариален акт, нотариален акт за учредяване на право на строеж, надстрояване, пристрояване, договор за продажба на държавен или общински имот, нотариални актове, издавани по реда на ЗУТ, актове за придадени по регулация места, нотариален акт съдебното решение за обявяване на предварителния договор за окончателен, постановления на съдебен изпълнител по изпълнителни дела на имоти, възложени на публична продан, крепостен нотариален акт със записка за вписването му и др.
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота – издава се от данъчната служба по местонахождение на имота
 • Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК – по 2 бр. за всеки продавач/продавачи, декларацията се попълва собственоръчно при самата сделка
 • Декларация по чл.25 ал.7 ЗННД – по 1 бр. за всеки продавач/продавачи декларацията се попълва собственоръчно при самата сделка
 • Удостоверение за семейно положение – издава се от общината по местоживеене на продавача/продавачите, в което да е отразено какво е било семейното положение на продавача/продавачите към датата на придобиване на имота.
 • Скица на имота

– ако за района, в който се намира недвижимия имот няма влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри скицата се издава от общината по местонахождение на имота.

– ако за района, в който се намира недвижимия имот има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри, кадастралната карта се издава от териториалната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 • Документи за самоличност
 • Други документи: в зависимост от вида на сделката може да са необходими да се представят още:

– декларация по чл.26 от Семейния кодекс, когато съпругът или съпругата не са страна по сделката, но са регистрирани на адреса на недвижимия имот

– удостоверение за идентичност на имота, когато има различие в адреса на имота, отразен в данъчната оценка и в документа за собственост

– акт за граждански брак, ако продавачът/продавачите е семеен

– бракоразводно решение, влязло в сила

– акт за смърт на наследодателя

– удостоверение за наследници

– завещание, оформено по законоустановения ред

– отказ от наследство, оформено по законоустановения ред

– отказ от право на ползване

– пълномощно, ако някоя от страните се представлява от пълномощник, заедно с нотариално заверени декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК в 2 екземпляра и по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност в 1 екземпляр за годината, през която се осъществява сделката

– удостоверение за тежести и др.
Какво друго важно трябва да знаем?  

 • Нотариалната сделка за покупко-продажба се извършва при нотариус, който е с район на действие в района, в който се намира недвижимия имот
 • Плащането на сумата по сделката се извършва банков път, като в деня на сделката при нотариуса се представя документ за преведената сума.
 • В срок до 2 месеца от датата на сделката, новият собственик трябва да се регистрира в общината по местонахождение на имота.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Рейтинг: 4.6/5 (15 вота )
Продаваме имот – какви документи са ни необходими?, 4.6 out of 5 based on 15 ratings