Експертни оценки и площообразуване

Екипът от оценители на СЕБА 2000 са учредители и членове на Камарата на Независимите Оценители. Ние сме сертифицирани от КНОБ с оценителна правоспособност оценка на недвижими имоти.  СЕБА 2000 е също така в одобрения списък на оценители към:

 • Агенция по вписванията
 • Национална агенция за приходите
 • Столична ообщина
 • Областна управа – област София
 • Одобрен оценител към повечето банкови институции в България
 • Вещи лица към съдебната система

Изготвените експертни оценки за недвижимите имоти са необходими при:

 • учредяване на ипотека
 • покупко-продажба
 • отдаване под наем
 • за счетоводни нужди
 • апортни вноски
 • оценки за принудително изпълнение
 • делба на имоти (доброволна или съдебна)
 • оценки при съдебни спорове
 • оценки при учредяване на ограничени вещни права: право на преминаване, право на надстрояване, право на ползване, право на строеж
 • оценки по ЗОСОИ
 • консултативни оценки
 • площообразуване

Нашите оценители са с необходимото техническо образование, ценз и богат опит. Те непрекъснато повишават своята квалификация в областта на оценяването на дълготрайни активи, като участват ежегодно в организираните семинари от КНОБ и подобни организации в страната.

Отговори на често задавани въпроси