Експертни оценки

Оценка за придобиване на собственост – при условията на пар.4а, 4д и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ

Ако има предоставено право на ползване върху земя по § 4 и законно построена сграда върху нея, то ползвателят може да придобие право на собственост върху земята, като за това са необходими: заповед от съответната администрация, с която се признава правото ползвателят да придобие собствеността върху земята, скица на имота и експертна оценка.

Експертна оценка – необходими документи

Независимо с каква цел е необходимо да се изготви експертна оценка за недвижимо имущество – консултативна, за делба, надстройки и пристройки, при учредяване на ограничени вещни права, за апортна вноска, ипотека, за счетоводни нужди...

Данъчна оценка на имот съгласно ЗМДТ

Ако сте решили да продадете своя недвижим имот, да учредите вещни права върху имота, един от основните документи, които трябва да се представят прид нотариуса – това е удостоверението за данъчна оценка.

Оценка за апортна вноска на недвижим имот

Капиталът на едно търговско дружество се формира посредством вноските на съдружниците (акционерите) в капитала на дружеството.

Оценка на прилежащия терен към сгради при облагане по ЗДДС

Кога е необходимо да се изготви оценка за определяне на прилежащия терен към сгради за целите на данъчната основа при облагане по ЗДДС?